Yönetmelik

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Kültür – Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSAM) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-(1) Bu yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Kültür-Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Kültür – Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte  yer alan;

Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

Merkez: Akdeniz Üniversitesi Kültür- Sanat Araştırma ve Uygulama   Merkezini,

Merkez Müdürü: Akdeniz Üniversitesi Kültür- Sanat Araştırma ve Uygulama  Merkezi  Müdürünü,

Merkez Yönetim Kurulu :Akdeniz Üniversitesi Kültür- Sanat Araştırma ve Uygulama   Merkezinin  Yönetim Kurulunu,

KÜSAM: Kültür- Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanı, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Amacı

Madde 5- (1) Merkezin amacı, Antalya ve çevresinin “somut olmayan kültürel miras”ına ilişkin alan araştırmalarını gerçekleştirerek, çağdaş sanat ile geleneksel sanat arasındaki bağı sağlamak, kültür- sanat- tasarım çalışmalarına olanak yaratmak, çağdaş sanata ilişkin yeni gelişmeleri izleyerek sanat projeleri geliştirmek, üretmek ve bu bağlamda araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Faaliyet Alanı

Madde 6-(1)  Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

 1. a) Antalya ve çevresinin sahip olduğu kültür değerlerini araştırarak, sanat ve el sanatlarının gelişimine bilimsel ve sanatsal katkı sağlamak,

M-93

 1. b) Araştırma, geliştirme ve tasarım projeleri geliştirilmesine ve uygulanmasına koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.
 2. c) Kültür ve sanat araştırma çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

ç) Temel ve uygulamalı araştırma ve tasarım konularında çağdaş düzeyde sanatsal proje üretimi için gerekli önlemi almak,

 1. d) Çağdaş sanatın kuramsal ve uygulamaya ilişkin alanlarını destekleyerek, davetli sanatçı vb., söyleşiler ile, seminerler düzenlemek, workshoplar vb., geleneksel verilerin dışında yeni yaratıcı yaklaşım olanakları sağlamak,
 2. e) Kültür ve sanat alanında çalışan araştırmacılara ve sanatçılara istediklerinde bilimsel ve sanatsal üretim yapılması için atölyeler ve sunum imkanları temin edilmesi ve üçüncü kişilere işbirliği yapılması gibi konularda yardım ve destek sağlamak,
 3. f) Bu alanda çalışmak isteyen öğrencileri araştırma, sanatsal yaratıcılığa ve özgün ve tasarıma özendirmek, araştırma ve tasarım anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim ve öğretim vermek, öğrencilerin araştırma ve tasarım projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak,
 4. g) Her düzeyde araştırmacının ve tasarımcının gelişimine yönelik eğitim ve öğretim programları konferanslar, konserler, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler, yaz okulları düzenlemek. Bu tür etkinliklerde, çalışmalara ilişkin sertifikalar vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar yapmak. Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

ğ) Araştırmacılar ve tasarımcılar arasında bilimsel- sanatsal proje yarışmaları düzenleyerek bu çalışmaları teşvik etmek, sanatçıların telif haklarını korumak, gerekli olduğu hallerde patent hakkı alınmasına yardımcı olmak,

 1. h) Yurtiçi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla  merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalara yapmak, ve bilgi alış verişinde bulunmak,

ı) Merkezin araştırma ve tasarım için gerekli olanaklarını artırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak.

Merkezin Yönetim Organları

Madde 7- (1) Merkezin organları, Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü

Madde 8- (1) Merkez Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kadrolu öğretim elemanları arasından olmak üzere Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlenebileceği gibi gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Merkez Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz. Bu süre  aşıldığında Rektör tarafından usule uygun olarak yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdüre görevinde yardım eder ve verdiği görevleri yapar.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 9-(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 3. c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

M-94

ç) Yıl sonlarında ve istenildiğinde Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

 1. d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörlüğe sunmak,
 2. e) Merkezin her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak,

f-Yurtiçi ve yurt dışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği yapma çalışmalarını yürütmek,

g-Araştırma eğitimi ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulu’nun onayını takiben uygulamaya koymaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki diğer üç üye, Merkez çalışma alanlarıyla ilgili konularda tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli aday arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Görev süresi sona eren üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar.

(2)Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile en az  ayda bir ve üçte iki çoğunlukla toplanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Merkez Müdürünün oyu belirleyici olur.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 11- (1) Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

 1. a) Merkeze intikal eden projelerin bilimsel ve sanatsal yönünü inceleyerek, amaçları doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak,
 2. b) Danışman gruplarını tespit etmek,
 3. c) Danışmanların veya Araştırma Projeleri Yönetim Birimi  tarafından desteklenmesine karar alınmış araştırma ve tasarım projelerinin, başvuru sırasına göre Merkez olanaklarından yararlanmasını karara bağlamak,

ç) Merkeze başvuran ya da Merkez olanaklarıyla gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal çalışmalar arasından o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta Amiri

Madde 12- (1) Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör, İta Amiri yetkisini tamamen veya kısmen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği Rektör Yardımcılarından birine devredebilir.

Personel İhtiyacı

Madde 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilen elemanlarca yürütülür.

Demirbaş Tahsisi

Madde 14- (1) Merkez faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Rektörlük tarafından merkezin kullanımına tahsis edilir.

M-95

Merkezden Yararlanacaklar

Madde 15- (1) Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabileceklerdir.

Genel Hükümler

Madde 16 –(1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, 2547 sayılı kanun, ilgili mevzuat ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 17-(1)  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü  yürütür.

_____________________________________________________

25.09.2006 tarih ve 26300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

M-96

Linklerimiz

Amacımız

Merkezin amacı, Antalya ve çevresinin “somut olmayan kültürel miras”ına ilişkin alan araştırmalarını gerçekleştirerek, çağdaş sanat ile geleneksel sanat arasındaki bağı sağlamak, kültür- sanat- tasarım çalışmalarına olanak yaratmak, çağdaş sanata ilişkin yeni gelişmeleri izleyerek sanat projeleri geliştirmek, üretmek ve bu bağlamda araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Yararlanım

Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabileceklerdir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Kültür - Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: 0242 310 62 17
Tel: